Renal insufficiency and mortality in coronary artery disease with reduced ejection fraction

Published: 19 January 2016
Author(s): Yong Peng, Tian-Li Xia, Wei Liu, Bao-Tao Huang, Zhen-Gang Zhao, Fang-Yang Huang, Chen Zhang, Yan-Biao Liao, Hua Chai, Xiao-Lin Luo, Qiao Li, Yuan-Ning Xu, Chi Chen, Qing-Tao Meng, Mao Chen, De-Jia Huang
Issue: January 2016
Section: Original Article

Despite strong evidence linking decreased estimated glomerular filtration rate (eGFR) to worse cardiovascular outcome, the impact of eGFR on mortality in coronary artery disease (CAD) patients with different left ventricular ejection fraction (EF) is not well defined.