Concurrent fibromyalgia intensifies ankylosing spondylitis symptoms