NSAID plus TNFi linked to less ankylosing spondylitis progression