Step-down etanercept fails to control ankylosing spondylitis