Published: 6 November 2017
Author(s): Yan Liu, Rong-shao Tan, Dao-yuan Zhou, Xiao Xiao, Jian-min Ran, Dan-ping Qin, Xiao-shi Zhong, Jian-guang Hu, Yun Liu, Yuan-yuan Zheng
Section: Original Article

Chronic kidney disease (CKD) is a serious condition associated with early mortality, decreased quality of life, and increased health-care expenditures.

Newsletters

Stay informed on our latest news!